Srbija unapredila poslovno okruženje ukidanjem nepotrebnih naknada

Investitori obeshrabreni opterećujućim naknadama dobili zakonske olakšice

"Nepredvidivo poslovno okruženje je glavni razlog za nizak nivo investicija u Srbiji."

Nije lako motivisati vladu da započne važne reforme ali USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) uradio je upravo to. Aprila 2012. godine, BEP je objavio studiju kojom je identifikovano 370 različitih naknada koje firme i građani plaćaju a da dobijaju malo ili ništa za uzvrat. Nakon intenzivne medijske kampanje, Vlada Srbije je ukinula 138 ovih para-fiskalnih naknada koje su opterećivale kompanije i obeshrabrivale potencijalne investitore.

Ova studija, koju je uradila Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), identifikovala je da je 2011. Godine na račun Trezora uplaćeno 370 miliona evra na ime ovih naknada. Osim toga, postoje brojne naknade koje zaobilaze račun Trezora, i one nastavljaju da rastu, tako da je bilo praktično nemoguće sve ih popisati. 

Ova studija je predstavljena Vladi Srbije i poslovnoj zajednici, a privukla je i značajnu medijsku pažnju. USAID-ov projekat je držao ovu temu u centru pažnje pojavljivanjem u medijima, organizovanjem okruglih stolova i diskusija. Para-fiskalni postala je najkorišćenija fraza u predizbornim kampanjama, kada su se skoro svi važniji politički lideri obavezivali da će ove naknade ukinuti ili smanjiti. 

U međuvremenu, BEP i NALED, zajedno sa nacionalnim javnim servisom Srbije (RTS), pokrenuli su medijsku kampanju pod nazivom “Pitajte kada” koja je usmerila pažnju na jedan od najvećih problema poslovnog okruženja u Srbiji.  

Kao direktan rezultat kampanje USAID-a, Vlada Srbije formirala je radnu grupu koja je radila na ukidanju para-fiskalnih nameta, i jednog od vođa tima sa Projekta za bolje uslove poslovanja imenovala za člana te radne grupe. Radna grupa je uradila nacrt zakona kojim je ukinuto 138 para-fiskalnih nameta, i koji propisuje da se od Ministarstva finansija i ekonomije traži dozvola za uvođenje novih nameta, što je usvojeno 25. septembra.

Stručnjak Svetske banke Duško Vasiljević je ocenio "da je nepredvidivo poslovno okruženje glavni razlog za nizak nivo investicija u Srbiji". On je rekao "da su parafiskalni nameti identifikovani kao jedan od glavnih razloga koji utiče na nepredvidivost poslovnog okruženja u Srbiji, jer utiču na povećanje neizvesnosti poslovanja i troškova". Rešavanje problema parafiskalnih nameta, prema rečima Vasiljevića, trebalo bi da bude deo šireg rešenja reforme poreskog sistema.

Time što je držao pitanje para-fiskalnih nameta u fokusu i predvodio  održivi napor za sprovođenje reformi, USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja uspeo je da dovede do trajnih poboljšanja u poslovnom okruženju u Srbiji.  

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija