Koncept Zakona o alternativnim investicionim fondovima predstavljem Ministarstvu finansija i Komisiji za hartije od vrednosti

Tim USAID Projekta za bole uslove poslovanja (BEP) predstavio je koncept nacrta Zakona o alternativnim investicionim fondovima zvančnicima Ministarstva finansija i Komisije za hartije od vrednosti. Na sastanku je pre svega bilo reči o odgovorima na komentare na ovaj koncept koje je dostavila Radna grupa zadužena za izradu Zakona. Učesnici su posebnu pažnju posvetili predmetu predloženog propisa, posebnostima domaćeg tržišta investicionih fondova i uticaju Direktive EU o društvima za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (tzv. Direktive AIFM) na Srbiju. Usklađenost sa propisima EU procenjena je u okviru tabele usklađenosti koju je USAID BEP izradio poredeći srpske propise sa relevantnim Direktivama EU, a naročito Direktivom o subjektima za zajednička ulaganja u prenosive hartije od vrednosti (tzv. Direktivom UCITS) i Direktivom AIFM. USAID BEP je pomogao sprovođenje javne rasprave sa velikim brojem aktera iz industrije investicionih fondova tokom izrade koncepta, a sve materijale je podelio i sa Radnom grupom i zatražio njeno mišljenje. Kako su Ministarstvo finansija i Komisija za hartije od vrednosti zaključili da nema više otvorenih pitanja vezanih za koncept, od USAID BEP je zatraženo da pristupi izradi teksta zakona. Bolje uređenje tržišta alternativnih investicija doprineće rastu ulaganja u vlasnički kapital u Srbiji, što će opet sa svoje strane dovesti do proširenja pristupa izvorima finansiranja za privredu.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija