Vlada Srbije unapredila sistem upravljanja javnim investicijama uz podršku USAID BEP

Vlada Srbije je usvajanjem Uredbe o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata unapredila svoje kapacitete za upravljanje projektima kapitalnih investicija. Ovaj podzakonski akt, izrađen uz tehničku podršku USAID BEP, ključni je propis za formiranje efikasnijeg sistema upravljanja javnim investicijama: njime se uvode novi mehanizmi za utvrđivanje spremnosti kapitalnih projekata za realizaciju, unapređuje se efikasnost planiranja projekata kroz predviđene sveobuhvatne analize troškova i koristi i navode se procesi za odabir i prioritizaciju projekata koji će se sprovoditi u cilju utvrđivanja ekonomski najizvodljivijih i strateški najrelevantnijih projekata.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija