Efikasno izvršenje ugovora - bolje poslovno okruženje i manji rizik po ulagače

USAID BEP je 23. novembra u prostorijama Udruženja banaka Srbije (UBS) organizovao okrugli sto sa bankarskim sektorom kao nastavak ankete o sudskom i vansudskom izvršenju sprovedene među najvećim bankama u Srbiji. USAID BEP je podelio nalaze ovog istraživanja i sa bankarima organizovao iscrpnu diskusiju o aktuelnim pitanjima vezanim za sudsko i vansudsko izvršenje ugovora. Diskusija je potvrdila da većina banaka i dalje smatra da se, uprkos značajnim zakonodavnim aktivnostima, sistem izvršenja menja sporo, kao i da je loša primena takođe prepreka efikasnijem radu. Na primer, banke smatraju da su neefikasan rad sudova i nedosledna sudska praksa najznačajnije prepreke većoj efikasnosti sudskog izvršenja u skladu sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju. Slično tome, neefikasan žalbeni postupak pred resornim ministarstvom i neadekvatan rad Katastra smatraju se najvećim preprekama za vansudsko izvršenje u skladu sa Zakonom o hipoteci. Pored toga, banke tvrde da neefikasnost drugih organa, naročito policije, ima negativan uticaj na postupak izvršenja. Sa pozitivne strane, banke hvale rezultate javnih izvršitelja. Učesnici u okruglom stolu su ocenili aktivnosti USAID BEP u ovoj oblasti kao korisne i predložili da se zajednički naglasak stavi na sledeće tri oblasti: (i) regulatorne reforme za unapređenje okvira za rad i prakse Katastra; (ii) organizacija konferencija i obuke za ključne aktere u izvršnom postupku – sudije i javne izvršitelje – u cilju rešavanja otvorenih pitanja i usklađivanja prakse propisane postojećim okvirom za izvršenje; (iii) podrška Ministarstvu finansija za praćenje sprovođenja izmenjenog Zakona o hipoteci i davanje preporuka za neophodna „fina podešavanja“. Napori koje USAID BEP ulaže u uspostavljanje i promovisanje efikasnog izvršenja radi naplate potraživanja dovode do smanjenja rizika kreditiranja i doprinose boljem poslovnom okruženju uz manji rizik po ulagače i bolje uslove zaduživanja za privredu.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija