Softver za praćenje učinka organa koji izdaju građevinske dozvole

USAID BEP je izradio alatku za praćenje učinka organa uprave kada je reč o obradi zahteva za izdavanje građevinskih dozvola. Ovaj softverski alat, koji je kreiran u okviru granta dodeljenog Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj, omogućava detaljnu analizu učinka „jednošalterskog sistema“ i merenje vremena potrebnog za obradu zahteva, odnosa između podnetih i odobrenih zahteva i konačnih ishoda (odnosa broja izdatih dozvola i odbijenih zahteva). U softver su uneti podati o svim zahtevima za izdavanje građevinskih dozvola dostavljenih Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Gradu Beogradu otkako je u januaru 2016 uveden sistem za elektronsko izdavanje dozvola. Ministarstvo koristi ovaj softver za utvrđivanje i rešavanje problema sa jednošalterskim sistemom, a u budućnosti pristup sistemu može biti omogućen i građanima.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija