Puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru

Puna primena Zakona o inspekcijskom nadzoru počela je 30. aprila. Nekoliko inspekcija čiji su propisi i praksa specifični i složeni izrađuje modele primene ovog zakona u svojim sektorima, a među njima su Poreska, Fitosanitarna i Veterinarska inspekcija. Stručnjaci USAID BEP sarađivali su sa brojnim inspekcijama i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave na izradi kontrolnih lista za inspekcijski nadzor (pri čemu je pripremljeno preko 1,200 kontrolnih lista za različite inspekcije) i obrazaca naloga, obaveštenja i zapisnika. USAID BEP će nastaviti da pruža pravnu i tehničku pomoć inspekcijama i Koordinacionoj komisiji u cilju sprovođenja ZIN-a. USAID BEP je takođe pružao neprekidnu stručnu podršku Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) i Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) radi organizacije interaktivne elektronske obuke za preko hiljadu inspektora lokalnih samouprava. Ova obuka je zasnovana na materijalima i smernicama koje je USAID BEP izradio za program obuke instruktora, predavači su odabrani iz redova najuspešnijih učesnika u programu obuke instruktora, a USAID BEP je pružao stalnu pravnu i tehničku podršku (objašnjenja, mišljenja i odgovore). Pored toga, USAID BEP pomaže Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave da organizuje postupak javne nabavke radi unapređenja organizacije rada inspekcija sa ciljem adekvatne primene Zakona o inspekcijskom nadzoru.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija