Sistem za upravljanje javnim investicijama

Konsultanti USAID BEP Edgardo Mimica i Nenad Ivanišević pripremili su koncept sistema za upravljanje javnim investicijama u Srbiji kao prvi korak u izradi podzakonskog akta kojim će se urediti priprema, ocena, prioritizacija i praćenje kapitalnih projekata. Tim USAID BEP i pomoćnik ministra finansija zadužena za Sektor budžeta, Mirjana Ćojbašić, razgovarali su o ovom konceptu, njegovim fazama, procesima, ulogama pojedinih institucija i očekivanim ishodima uvođenja sistema. Glavna pitanja o kojima je bilo reči ticala su se obaveznih koraka u predinvesticionoj fazi i uloge Ministarstva finansija i drugih državnih institucija. Koncept se zasniva na najboljoj svetskoj praksi i usklađen je sa pravnim i institucionalnim okvirom u Srbiji. USAID BEP će nastaviti da pruža podršku Ministarstvu finansija i ključnim resornim ministarstvima kroz pomoć radnoj grupi u izradu podzakonskih akata, metodologije i korisničkog uputstva za pripremu, ocenu, prioritizaciju i praćenje kapitalnih projekata. Procedura koja se primenjuje na kapitalne projekte biće usklađena sa strateškim planiranjem i programskim budžetiranjem Vlade Srbije i dodatno će unaprediti srednjoročni strateški i fiskalni okvir Vlade Srbije.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija