Sistem za upravljanje javnim investicijama u Srbiji

Tim USAID BEP sastao se 4. avgusta sa ekspertima Svetske banke za javni sektor Jonasom Arpom Falovom i Srđanom Svirčevim radi diskusije o podršci Grupi za ocenu kapitalnih projekata Ministarstva finansija pri uspostavljanju sistema za upravljanje javnim investicijama u Srbiji. Predstavnici USAID BEP izneli su svoj akcioni plan za naredni period koji je izrađen u saradnji sa Ministarstvom finansija, kao i kratak pregled dosadašnjih aktivnosti. USAID BEP je sproveo procenu postojećeg stanja u pogledu planiranja i realizacije javnih investicija u Srbiji; pomogao Radnoj grupi da izradi podzakonski akt, metologiju i priručnik za pripremu, procenu, prioritizaciju i nadzor nad realizacijom kapitalnih projekata; i organizovao studijsko putovanje u Irsku za članove Radne grupe. Tim USAID BEP je na sastanku predstavio i detaljne informacije o Konceptu ciklusa kapitalnih projekata, njegovim fazama, institucijama koje će biti uključene u njegovu primenu i njihovim ulogama i odgovornostima, a eksperti Svetske banke su ovaj okvir opisali kao izvanrednu osnovu za izradu podzakonskog akta i metodologije. Predstavnici USAID BEP su predložili Svetskoj banci da razmotri finansiranje izrade softvera za upravljanje javnim investicijama u cilju što efikasnijeg sprovođenja ove reforme. USAID BEP i Svetska banka saglasili su se da nastave saradnju na pružanju podrške Ministarstvu finansija i resornim ministarstvima za izradu i sprovođenje novog sistema za upravljanje javnim investicijama i njegovo usklađivanje sa strateškim planiranjem i programskim budžetom.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija