Regulatorna ograničenja po razvoj lizinga

USAID BEP i Asocijacija lizing kompanija Srbije (ALCS) organizovali su 6. avgusta fokus-grupu radi razmatranja mogućih izmena i dopuna regulatornog okvira za lizing u cilju rešavanja problema sa kojima se suočava ovaj sektor. Sastanku su prisustvovali predstavnici Odeljenja NBS za nadzor nad poslovanjem davalaca finansijskog lizinga, potpredsednik Trgovinskog suda u Beogradu, stručnjaci USAID BEP, rukovodioci ALCS i predstavnik Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Predstavnici USAID BEP i ALCS predstavili su više problema vezi sa povraćajem predmeta lizinga, materijalnim nedostacima predmeta lizinga, odgovornostima davalaca i primalaca lizinga, katastrom lizinga i naknadnim zasnivanjem založnog prava na predmetima lizinga. Učesnici su se saglasili oko većine tema, te su predstavnici NBS i potpredsednik Trgovinskog suda u Beogradu predložili izmene i dopune brojnih zakona kojima bi se ova pitanja rešila kako bi mala i srednja preduzeća mogla u većoj meri da koriste usluge lizinga. Fokus-grupa će se sastati još jednom, posle čega će predlozi zainteresovanih aktera biti analizirani a preporuke za izmene i dopune dostavljene Narodnoj banci.

 

 

 
Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija