Sekretarijat za javne politike sprovodi reformu sistema planiranja Vlade Srbije

Na dan 5. juna Sekretarijat za javne politike poslao je paket propisa namenjen reformi sistema planiranja drugim telima „centra vlade“ radi dobijanja mišljenja. Ovaj paket propisa, izrađen uz podršku USAID BEP, uključuje nacrt zakona o sistemu planiranja, podzakonski akt o metodologiji upravljanja javnim politikama i podzakonski akt o metodologiji za izradu srednjoročnih planova organa državne uprave. Kada ovaj zakon bude usvojen, njime će se uređivati vrste, hijerarhija, obim i obavezna sadržina svih planskih dokumenata za javne politike. Njime će se takođe definisati uloge Ministarstva finansija, Sekretarijata za javne politike i Generalnog sekretarijata Vlade u pogledu obezbeđenja finansijskih sredstava za politike koje predstavljaju prioritete. Ovim paketom se uvode i srednjoročni institucionalni planovi. Uz podršku projekta EU „Reforma koordinacije politika i centra vlade – treća faza“ i USAID BEP, Sekretarijat za javne politike izradio je metodologiju kojom će se svim organima državne uprave omogućiti da svake godine izrade svoje srednjoročne planove tako što će ih neposredno usklađivati sa prioritetnim ciljevima Vlade Srbije. Ti planovi će predstavljati „levak“ koga do sada nije bilo a kroz koji će moći da se prioritizuju konkurentske javne politike i njima se dodele sredstva. Javna dostupnost srednjoročnih planova i programskih budžeta povećaće transparentnost, predvidljivost i odgovornost organa državne uprave.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija