Metodologija za izradu srednjoročnih planova organa državne uprave

Programska metodologija za izradu budžeta obezbeđuje unapređen okvir za dugoročnije planiranje i prioritizaciju rashoda Vlade Srbije. U tiom smislu, eksperti USAID BEP i GIZ Projekta reforme koordinacije politika počeli su rad na Metodologiji za izradu srednjoročnih planova, koja će omogućiti svim direktnim budžetskim korisnicima da na godišnjem nivou pripremaju svoje strateške akcione planove rada usklađujući ih neposredno sa prioritetnim ciljevima Vlade Srbije. Srednjoročni planovi pružaju informacije o misiji jedne institucije, njenim strateškim ciljevima, najznačajnijim novim reformskim aktivnostima, konkretnim rezultatima koji treba da budu ostvareni i finansijskim resursima potrebnim tokom naredne tri godine. Ovaj novi dokument predstavlja jednu vrstu „levka“ koji do sada nije bio prisutan ali kroz koji će međusobno konkurentne javne politike moći da budu prioritizovane i dobiju potrebna sredstva. Pored toga, objavljivanje ovih planova povećaće transparentnost, predvidljivost i odgovornost organa državne uprave. Na kraju, ovi dokumenti će doprineti uspostavljanju funkcionalne državne uprave koja obezbeđuje finansiranje za nove prioritetne politike i koja izbegava nedosledne i nerentabilne ishode. Tokom ove nedelje, o nacrtu metodologije vodiće se dalji razgovori sa Sekretarijatom za javne politike i Generalnim sekretarijatom Vlade, koji će sprovesti pilot-projekat njenog sprovođenja u resornim ministarstvima tokom ovog leta.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija