Izmene propisa o katastru kao podsticaj reformi izdavanja građevinskih dozvola

Javna rasprava o nacrtu izmena i dopuna Zakona o državnom premeru i katastru počela je 30. marta. USAID BEP pruža podršku za izradu ovih izmena i to naročito u oblastima vezanim za izdavanje građevinskih dozvola. Postupak izdavanja ovih dozvola počinje i završava se interakcijom sa katastrima: oni pružaju ulazne dokumente o položaju, dimenzijama i svojini nad svakom parcelom; u katastrima se takođe upisuje pravo svojine na svakom novoizgrađenom objektu. Intervencije USAID BEP usmerene su na skraćenje rokova za izdavanje dokumenata u katastrima, kao i na usklađivanje Zakona o državnom premeru i katastru sa izmenjenim Zakonom o planiranju i izgradnji. USAID BEP će nastaviti da pruža tehničku pomoć za izmene propisa o katastru kako bi omogućio uvođenje usluga elektronske uprave i „jednošalterskog sistema“. Privreda smatra da katastri nisu ni efikasni niti orijentisani na pružanje usluga klijentima i samim tim podržavaju izmene koje zagovara USAID BEP.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija