Podzakonski akti i smernice za sprovođenje Zakona o planiranju i izgradnji

USAID BEP je pružio podršku za pripremu deset podzakonskih akata kojim će se urediti formiranje i rad „jednošalterskog sistema“. Ovi podzakonski akti su trenutno u poslednjoj fazi postupka usvajanja. USAID BEP priprema odgovore na pitanja organa koji se bave izdavanjem dozvola o tome kako sprovesti reforme. Ministarstvo je već odobrilo svih 45 odgovora koje su izradili stručnjaci USAID BEP i postavilo ih na svoj internet sajt. Praksa ažurnog davanja odgovora i njihovog postavljanja na internet stranicu Ministarstva drastično se razlikuje od dosadašnjeg postupanja ministarstava, koja odugovlače sa pružanjem odgovora i za njih naplaćuju visoke iznose taksi.


 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija