Nalazi godišnje Ankete 1000 preduzeća i podaci o pristupu izvorima finansiranja za agro sektor predstavljeni lokalnim kancelarijama za ekonomski razvoj

Na dan 16. decembra, u saradnji sa USAID Projektom održivog lokalnog razvoja, predstavnici USAID BEP informisali su zaposlene u lokalnim kancelarijama za ekonomski razvoj o statusu sprovođenja reformi za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji. Prema nalazima Ankete 1000 preduzeća koju je sproveo USAID BEP, 92% svih firmi plasira robu i usluge samo na tržištu Srbije, a većina njih posluje isključivo u svom mestu (gradu odnosno opštini). Iz toga se vidi da lokalne samouprave moraju da sprovode reforme kojima se maksimiziraju investicije, privredni rast i stvaranje novih radnih mesta. Nalazi ankete pokazuju da se nastavlja negativni trend zaduživanja preduzeća, kao i da većina privrednika ne koristi spoljno finansiranje: čak 64% svih firmi navodi da ne koristi ovu vrstu finansiranja (što predstavlja značajno povećanje u odnosu na 31% godine 2011). Budući da poljoprivrednici i MSP iz ovog sektora imaju najviše teškoća sa pristupom izvorima finansiranja u Srbiji, predstavnici USAID BEP naglasili su ulogu kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u unapređenju pristupa izvorima finansiranja za ovaj sektor. Predstavnici kancelarija za lokalni ekonomski razvoj pozvani su da razmotre moguće dodatne modalitete saradnje sa lokalnim samoupravama i USAID BEP u cilju unapređenja pristupa izvorima finansiranja.

 

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija