Priprema budžeta u skladu sa programskom metodologijom

Vlada Srbije usvojila je Budžet za 2015. godinu u obliku programskog budžeta. Uvođenje programskog metoda pripreme budžeta predstavlja značajan korak ka unapređenju planiranja, prioritizacije i koordinacije sprovođenja mera politike, jer se njime postavlja jedinstveni okvir za procenu troškova inicijativa politike i njihove relevantnosti u pogledu strateških ciljeva Vlade. Uz pomoć USAID BEP, u februaru 2014. godine Ministarstvo finansija objavilo je metodološko uputstvo za izradu budžeta u skladu sa programskim načelima, kojim su pružene smernice za kreiranje finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava u obliku programa, programskih aktivnosti i projekata. USAID BEP i Ministarstvo finansija potom su sproveli sveobuhvatan program obuke državnih službenika o konceptima programskog budžeta i korišćenju indikatora učinka. Ministarstvo je uz podršku USAID BEP u ovaj proces uključilo svih 140 direktnih budžetskih korisnika na centralnom nivou, čime je omogućeno da se oko 600 državnih službenika neposredno upozna sa elementima, značajem i opsegom inicijative za uvođenje programskog budžeta. Uz to, eksperti USAID BEP pružili su podršku pri kreiranju programskih struktura za sva 34 budžetska korisnika AP Vojvodine, što je omogućilo uvođenje programskog budžeta na svim nivoima.

Kako se okvirom programskog budžeta uvode veća transparentnost i odgovornost u upravljanju sredstvima opredeljenim u okviru programskih aktivnosti i projekata, on bi trebalo da osnaži budžetsku disciplinu korisnika budžetskih sredstava. Pored toga, okvir programskog budžeta trebalo bi da omogući bolju analizu i detaljnije i tačnije planiranje srednjoročnih rashoda. Stoga se Srbija uvođenjem programskog modela budžeta sada svrstala među brojne zemlje koje su ovaj model prepoznale kao osnovu za transparentnije i racionalnije opredeljivanje budžetskih sredstava. Vlada Srbije će uz ovu reformu biti u stanju da ostvari neke od svojih najvažnijih ciljeva – da održi fiskalnu disciplinu, delotvorno raspodeli javne resurse i efikasno pruži javne usluge.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija