Narodna skupština Republike Srbije usvojila izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji

Vlada je predlog Zakona uputila u skupštinsku proceduru 27. novembra, a Narodna skupština ga je usvojila 8. decembra. USAID BEP će nastaviti da pruža tehničku pomoć Ministarstvu u cilju obrade amandmana narodnih poslanika na predlog Zakona. USAID BEP je intenzivno sarađivao sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kako bi se dovršili nacrt Zakona o planiranju i izgradnji, analiza efekata ovog propisa i sve druge prateće analize i dokumenta neophodne za podnošenje nacrta Zakona na usvajanje Vladi Srbije.

Predlog Zakona o planiranju i izgradnji obuhvata uvođenje koncepta „objedinjene procedure“, odnosno „jednošalterskog sistema“, čime će se investitorima omogućiti da komuniciraju samo sa jednim organom iz javnog sektora umesto da kontaktiraju desetine javnih preduzeća i institucija, kao što je to slučaj sada. Pored toga, ovim propisom se uvodi sasvim novi okvir odgovornosti zasnovan na ovlašćenjima nosioca objedinjene procedure da prati da li drugi državni organi poštuju zakonske uslove, a naročito rokove.

USAID BEP nastavlja pružanje podrške za izradu podzakonskih akata kojima će biti uređeni kategorizacija i sadržina idejnih projekata i rad jednošalterskog sistema. Ovi propisi su najpotrebniji za punu primenu reformisanog sistema izdavanja građevinskih dozvola.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija