Reforme bankarskog sistema u cilju vece finansijske stabilnosti

Vlada Srbije pokrenula je sveobuhvatnu reformu okvira za unapređenje solventnosti banaka, u okviru koje se radi dalekosežnim izmenama propisa i značajnom jačanju kapaciteta državnih organa da reše probleme vezane za solventnost finansijskog sektora. Pomoć koju pruža USAID BEP obuhvata izradu nacrta Zakona o bankama, Zakona o Agenciji za osiguranje depozita, Zakona o osiguranju depozita, i Zakona o stečaju i likvidaciji banaka. Izmene ovih propisa od presudnog su značaja za Srbiju jer je njihovo usvajanje preduslov za potpisivanje stend-baj aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ovi zakoni bi trebalo da budu usvojeni u januaru 2015.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija