Vlada Srbije usvojila predlog Zakona o planiranju izgradnji

USAID BEP je intenzivno sarađivao sa predstavnicima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kako bi se dovršili nacrt Zakona o planiranju i izgradnji, analiza efekata ovog propisa i sve druge prateće analize i dokumenta neophodne za podnošenje nacrta Zakona na usvajanje Vladi Srbije. Nacrt je usvojen na sednici Vlade održanoj 27. novembra, a predlog ovog Zakona upućen je u skupštinsku proceduru. USAID BEP će nastaviti da pruža tehničku pomoć Ministarstvu u cilju obrade amandmana narodnih poslanika na predlog Zakona. USAID BEP će takođe predstaviti izmene predviđene ovim propisom članovima Parlamentarne grupe za ekonomski razvoj Narodne skupštine Republike Srbije („Ekonomski kokus“), čije su formiranje inicirali NALED i IRI. Predlog Zakona o planiranju i izgradnji obuhvata uvođenje koncepta „objedinjene procedure“, odnosno „jednošalterskog sistema“, čime će se investitorima omogućiti da komuniciraju samo sa jednim organom iz javnog sektora umesto da kontaktiraju desetine javnih preduzeća i institucija, kao što je to slučaj sada. Pored toga, ovim propisom se uvodi sasvim novi okvir odgovornosti zasnovan na ovlašćenjima nosioca objedinjene procedure da prati da li drugi državni organi poštuju zakonske uslove, a naročito rokove. Takođe, odredbama predloženog Zakona uvode se limiti na dosada neograničena ovlašćenja lokalnih samouprava u pogledu naplate takse za uređenje zemljišta, koja predstavlja najveći pojedinačni namet na privredu. USAID BEP u međuvremenu nastavlja koordinaciju podzakonskih akata kojima će biti uređeni kategorizacija i sadržina idejnih projekata, a daje svoj doprinos i izradi podzakonskog akta o jednošalterskom sistemu. Ovi propisi su najpotrebniji za punu primenu reformisanog sistema izdavanja građevinskih dozvola.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija