USAID BEP postavlja temelje reforme inspekcijskog nadzora kroz saradnju sa partnerima

Tim projekta USAID BEP sastao se sa Kori Udovički, zamenicom premijera i ministarkom državne uprave i lokalne samouprave, sa kojom je razgovarao o narednim koracima u reformi inspekcija. USAID BEP i ministarka Udovički postigli su saglasnost oko potrebe da se ubrza reforma inspekcija i da javna rasprava o nacrtu Zakona o inspekcijskom nadzoru počne čim Vladina Radna grupa izradi konačnu verziju ovog nacrta.

Privrednici koji u Srbiji posluju legalno suočavaju se sa brojnim, često neopravdanim, inspekcijama i kontrolama koje neretko rezultiraju prekršajnim kaznama. To predstavlja značajno regulatorno, administrativno i finansijsko opterećenje za legalna preduzeća, dok firme koje rade u sivoj zoni često nastavljaju da posluju bez ikakvih prepreka. Brojne inicijative za reformu inspekcija predložene tokom protekle decenije nisu sprovedene. Međutim, USAID BEP je godine 2011. odlučio da ubrza ovu reformu i u tom smislu pokrenuo sveobuhvatne razgovore sa partnerima iz javnog i privatnog sektora, kao i stručnjacima i licima odgovornim za primenu ovih propisa u praksi, i analizirao moguće pravce reforme inspekcija i inspekcijskog nadzora u Srbiji. Ove diskusije i medijska kampanja koja ih je pratila podstakle su Vladu Srbije da formira radnu grupu, među čijim članovima je od samog početka i USAID BEP. Razgovori sa javnim i privatnim sektorom takođe su doveli do zaključka da je Srbiji potreban sveobuhvatni krovni zakon o inspekcijama kojim će se rešiti ključni problemi u ovim oblastima:

  • Inspekcije moraju da budu koordinirane:  U Srbiji postoji 36 inspekcija koje su deo 15 razlilčitih ministarstava; inspekcije se sprovode i na republičkom i na lokalnom nivou bez ikakvog koordinacionog tela.
  • Inspekcijske procedure i metode moraju da budu dosledne: sada ih uređuje skoro 1.000 zastarelih zakona I podzakonskih akata.
  • Inspekcije nisu ni delotvorna niti efikasna zaštita interesa građana i privrednika koji posluju legalno, i to zbog nedostatka procene rizika i nedovoljnih napora koji se ulažu u suzbijanje sive ekonomije koja često nije ni predmet inspekcijskog nadzora.
  • Preventivne mere i prakse nedovoljno su razvijene, a u mnogim slučajevima inspektori bez razmišljanja kažnjavaju firme za nenamerne propuste.

Iako je veliki broj firmi obuhvaćenih Poslovnom anketom USAID BEP iz 2011 naveo da su inspekcije jedna od glavnih prepreka za veću konkurentnost, Vlada Srbije i dalje nije obraćala značajniju pažnju na reformu inspekcija. Međutim, USAID BEP je nastavio rad sa poslovnim udruženjima na podizanju svesti o značaju ovih problema i neprekidno zagovarao reformu inspekcija. USAID BEP je konačno uspeo da stekne neophodnu podršku Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za reforme u ovoj oblasti. Ovo ministarstvo, koje je zaduženo za postupak reforme inspekcija, formiralo je sredinom 2013. Radnu grupu za izradu Nacrta Zakona o inspekcijskom nadzoru i tri stručnjaka i konsultanta USAID BEP imenovalo za njene članove. Ministarstvo i USAID BEP su izradili Nacrt Zakona koristeći kao osnovu Model Zakona o inspekcijskom nadzoru. Paralelno sa ovim aktivnostima, Vlada Srbije usvojila je Strategiju reforme javne uprave u okviru koje je reforma inspekcija postavljena kao strateški prioritet. Ministarstvo i USAID BEP zajedno su izradili deo ove Strategije koji se odnosi na inspekcije.

Ministarstvo i USAID BEP skoro su završili rad na nacrtu novog zakona, a partneri očekuju da će zakon biti gotov do kraja 2014. Ovaj zakon predstavljaće prvi korak u sprovođenju šire i sveobuhvatnije reforme kojom će se koordinirati, uskladiti i modernizovati inspekcije. Stvaranje i primena jasnog pravnog, regulatornog i institucionalnog okvira za inspekcijski nadzor trebalo bi da za posledicu ima smanjenje administrativnih troškova koje snose preduzeća, unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji i bolju zaštitu javnih interesa.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija