Nastavak rada na reformi inspekcija

Predstavnici USAID BEP su se 16. januara 2014. sastali sa zvaničnicima Ministarstva pravde i državne uprave. Državni sekretar i pomoćnik ministra za državnu upravu i predstavnici USAID BEP saglasili su se oko neophodnosti restrukturiranja Radne grupe za izradu nacrta Zakona o inspekcijskom nadzoru kako bi u nju bili uključeni predstavnici više inspekcija. Radna grupa je svoj treći sastanak održala 14. februara 2014. U sklopu priprema za ovaj sastanak, Ministarstvo i USAID BEP izmenili su nacrt Zakona kako bi u njega uneli povratne informacije dobijene od privrednika, zaključke sa ranijih sastanaka Radne grupe i standarde najbolje prakse koje je sa grupom podelio međunarodni stručnjak za inspekcije koga je angažovao USAID BEP. Sastankom su zajednički predsedavali predstavnici Ministarstva i USAID BEP. U toku diskusije iznet je niz korisnih komentara, informacija i predloga. Učesnici su takođe analizirali institucionalni okvir potreban za sprovođenje ovog zakona, regulatorne okvire i praksu kojom će se naglasiti preventivna funkcija inspekcija, kontrolne liste za inspekcijski nadzor i njihovu transparentnost, ovlašćenja inspektora, i druga pitanja. Članovi Radne grupe zamoljeni su da u pismenom obliku dostave predloge koje će Radna grupa u osnovnom sastavu prikupiti i uneti u nacrt Zakona koji će se razmatrati na narednom sastanku. Usvajanje ovog zakona trebalo bi da dovede do smanjenja regulatornog i administrativnog opterećenja privrednika koji posluju u skladu sa propisima, i to naročito primenom pristupa zasnovanog na proceni mogućeg rizika, kao i jasnijih ovlašćenja inspektora za suzbijanje sive ekonomije. Uz to, USAID BEP nastavlja da analizira postojeće informatičke resurse u okviru različitih inspekcija i koordinira rad relevantnih aktera u cilju izrade sveobuhvatnog i kompatibilnog sistema za e-inspekcije. U tom smislu, USAID BEP i Ministarstvo takođe su razmatrali moguće pristupe i resurse za uvođenje i održavanje informacionog sistema kojim bi se omogućile e-inspekcije, kao i formiranje i rad budućeg tela za koordinaciju rada inspekcija, usklađivanje sektorskih zakona o inspekcijama sa budućim krovnim Zakonom o inspekcijskom nadzoru, kao i obuku inspektora kojom će im se omogućiti da pravilno primenjuju taj budući zakon kada za to dođe vreme. Nacrt Zakona o inspekcijskom nadzoru trebalo bi da bude dovršen do aprila a usvojen do kraja 2014. godine.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija