USAID BEP i Ministarstvo finansija saraduju na uvodenju programskog modela budžeta

Završen je programski model (okvir) budžeta za Srbiju, a istovremeno je finalizovana metodologija koju će budžetski korisnici upotrebljavati za pripremu budžeta („Uputstvo za izradu programskog budžeta“). Unapređeni su kapaciteti Sektora budžeta za sprovođenje reforme programskog budžetiranja (gde su analitičari obučeni da učestvuju i pružaju podršku u postupku uvođenja programskog budžeta). USAID BEP je pružio tehničku pomoć pilot-grupi budžetskih korisnika koja koristi nov model i metodologiju za izradu finansijskih planova za 2014. godinu. Ova grupa sastoji se od šest ministarstava (Ministarstvo nauke i obrazovanja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo pravde i državne uprave, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Ministarstvo kulture i Ministarstvo spoljnih poslova) i šest nezavisnih budžetskih korisnika (Kancelarija za evropske integracije, Kancelarija zaštitnika građana, Komesarijat za izbeglice i migracije, Kancelarija za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama, Agencija za zaštitu životne sredine i Zavod za socijalno osiguranje). Ove institucije su kroz seriju radionica sa Sektorom budžeta i konsultantima USAID BEP izradile svoje programske strukture i odredile strateške ciljeve i indikatore učinka.

Tokom decembra i januara, stručnjaci USAID BEP održali su seriju radionica o programskom modelu budžeta sa više od 35 manjih budžetskih korisnika, uključujući i predstavnike preko 30 upravnih okruga. Ove radionice bile su usredsređene na prenošenje znanja i veština nezavisnim budžetskim korisnicima kako bi bili u stanju da izrade sopstvene programske strukture uz pružanje stručnih smernica. Do sada je većina ovih tela izradila svoje programske strukture, koje će se koristiti kao obrasci za zahteve za određivanje prioritetnih oblasti finansiranja u martu mesecu i za izradu finansijskih planova za 2015. u septembru ove godine. Tokom prvih šest meseci 2014, Sektor budžeta u Ministarstvu finansija pružaće tehničku podršku svim preostalim resornim ministarstvima za izradu programskih struktura. Tokom ovog perioda, USAID BEP takođe će pružati pomoć za unapređenje postojećeg softvera za pripremu budžeta u skladu sa zahtevima metodologije za programsko budžetiranje. Sprovođenje ove reforme omogućiće Srbiji da se pridruži brojnim državama koje su prepoznale ovaj model kao osnovu za transparentniju i racionalniju raspodelu budžetskih sredstava.

Konferencija „Programski budžet: Transparentnije ka rezultatima“

USAID BEP i Ministarstvo finansija organizovali su 15. januara 2014. u hotelu Metropol konferenciju pod nazivom „Programski budžet: Transparentnije ka rezultatima“. Fokus konferencije bio je prelazak na programsko iskazivanje budžeta u cilju efikasnije, transparentnije i odgovornije javne potrošnje. Džo Lauter, direktor USAID BEP, naglasio je da je javna uprava u Srbiji izuzetno centralizovana i da su od evropskih zemalja po tom pokazatelju gore samo Mađarska i Portugal. Takođe, istakao je značaj programskog budžeta sa aspekta transparentnosti trošenja novca koji predstavlja “snažan alat” u rukama građana i medija. Ministar finansija Lazar Krstić istakao je značaj ovog budžetskog modela za određivanje prioriteta rashoda, bolju koordinaciju u sprovođenju javnih politika i unapređenje javnih usluga. Linijski budžet, kakav Srbija sada ima, prikazuje za koje kategorije rashoda i izdataka korisnik budžeta ima pravo da troši dodeljena sredstva, a ne daje informaciju o ciljevima koji će biti ostvareni izdvajanjem novca. Ministar je naglasio da je Ministarstvo finansija, uz podršku USAID BEP, spremno da preuzme ulogu lidera u ovoj reformi i pruži svu neophodnu podršku ostalim korisnicima budžetskih sredstava. Načelnica Sektora budžeta u Ministarstvu finansija Nada Mirković istakla je da će svi nivoi vlasti u Srbiji od 2015. godine budžete morati da iskažu na programski način. Ona je ocenila da će jedan od najvećih izazova u primeni biti buđenje svesti i razumevanje rukovodilaca u svim državnim organima o značaju uspostavljanja programskog budžeta. Takođe, direktorka Sektora budžeta u Ministarstvu finansija Hrvatske, Ivane Jakir-Bajo, prenela je iskustvo te zemlje u reformi budžetskog procesa, kao i prednosti i izazove u uvođenju programskog budžeta. USAID BEP će nastaviti sa pružanjem podrške Sektoru za budžet Ministarstva finansija kroz treninge i tehničku podršku pri prelasku na programski model budžeta, strateške komunikacije, jačanjem veze između strateškog planiranja i budžetiranja na nivou Vlade, poboljšanje koordinacije između planiranja i budžetiranja na različitim nivoima upravljanja, kao i u prenošenju dobrih praksi iz inostranstva. Zaključak konferencije je da je prelazak na programski model značajan iskorak u upravljanju javnim finansijama. Ovaj model obezbeđuje veću transparentnost i otvara mogućnost za značajniju ulogu Narodne skupštine i javnosti u budžetskom odlučivanju, kao i  za efikasniju i odgovorniju javnu potrošnju. Do koje mere će biti iskorišćen potencijal programskog budžeta zavisi od znanja, motivisanosti svih aktera u lancu budžetiranja i njihove uključenosti u reforme (korisnika budžetskih sredstava, Ministarstva finansija, Vlade i Narodne skupštine, medija, i stručne i šire javnosti).

Više o programskom budžetu pročitati:

 

Videos

Programski budžet - Transparentnije ka rezultatima
Džo Lauter o pomoći USAID-a Ministarstvu finansija na projektu uvođenja programskog budžetiranja
Ministar Krstić o pripremama za uvođenje programskog budžetiranja
Ivana Jakir Bajo o iskustvima Hrvatske u uvođenju programskog budžeta

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija