USAID BEP pruža podršku za izradu Zakona o rizičnom kapitalu (venture capital)

USAID BEP, Program integrisane podrške inovacijama EU (IISP) i Ministarstvo privrede izradili su Nacrt Zakona o društvima preduzetnog kapitala. Ovaj propis je rezultat angažovanja Radne grupe koju je formiralo Ministarstvo finansija i privrede i među čijim članovima su bili stručnjak projekta USAID BEP i specijalista za rizični kapital i preduzetništvo iz Slovenije. Nacrtom Zakona se u obzir uzimaju standardi najbolje međunarodne i regionalne prakse, a on sadrži i pravila kojima se uređuju pravni status i ulaganja investicionih društava koja ulažu rizični kapital, standardi za poslovanje sa rizičnim kapitalom, kao i nadzor nad radom ovih društava i sankcije za nepoštovanje propisa. Formiranje regulatornog okvira za fondove koji ulažu rizični kapital omogućiće malim i srednjim preduzećima da privuku investicije, finansiranje i stručna znanja, ostvare prodor na tržišta, i unaprede svoje rukovođenje i korporativno upravljanje.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija