Nastavak reforme inspekcija

USAID BEP je član radne grupe Ministarstva pravde i državne uprave zadužene za izradu Zakona o inspekcijama. Ovaj novi zakon, koji već niz godina predstavlja prioritet za privredu u Srbiji, doprineće stvaranju sistema usklađenih i efikasnih inspekcija čiji će rad biti zasnovan na proceni mogućeg rizika. Ministarstvo pravde i državne uprave je takođe pozvalo USAID BEP da pruži pomoć u reviziji i unapređenju nacrta Strategije reforme javne uprave (2013-2016) i Akcionog plana za njenu primenu u delu u kome se odnose na reformu inspekcija. USAID BEP je preporučio da se poglavlje o reformi inspekcija unese u narativni opis Strategije, da se u Akcioni plan unesu nove aktivnosti i pokazatelji, kao i da se skrate rokovi. Ove preporuke odražavaju zahteve i želje privrednika i inspekcija predstavljene na pet regionalnih okruglih stolova, pet fokus-grupa i četiri sastanka grupe za reformu inspekcija koje je do sada održao USAID BEP. Usvajanje komentara i predloga USAID BEP omogućilo bi reformu sistema inspekcijskog nadzora u privredi, što bi opet trebalo da smanji administrativno opterećenje, poveća poštovanje propisa u privredi i za posledicu ima povoljnije poslovno okruženje. Prepoznavši značaj ovih komentara i preporuka, Ministarstvo će blisko sarađivati sa USAID BEP da bi se pripremila sveobuhvatna reforma inspekcija, dok USAID BEP nastavlja da aktivno učestvuje u radu Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o inspekcijama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija