Koncept budućeg Zakona o inspekcijama

Savet za pravne reforme NALED održao je sastanak 9. jula 2013. Ekspert USAID BEP i član Radne grupe za izradu Nacrta Zakona o inspekcijama, formirane u okviru Ministarstva pravde i državne uprave, predstavio je koncept budućeg Zakona o inspekcijama članovima NALED i njegovog Saveta za pravne reforme. Članovi Saveta – privrednici, predstavnici velikih i srednjih preduzeća, ljudi koji se u praksi bave politikama i regulatornim pitanjima, kao i stručnjaci – bili su veoma zainteresovani za ovu tematiku. Prezentacija je izazvala živu raspravu o vezi između predloženog sistemskog Zakona o inspekcijama i sektorskih zakona kojima se uređuje inspekcijski nadzor; funkcionisanju sistema zasnovanog na proceni mogućeg rizika u inspekcijskom nadzoru i njegovoj vezu sa učestalošću inspekcijskih poseta; ulozi podsetnika; pokazateljima učinka u pogledu inspekcija; odnosu prevencije i sankcija; kao i koordinaciji rada različitih inspekcija. USAID BEP će nastaviti da poslovnim udruženjima pruža savete u pogledu regulatornih pitanja i da pomaže izradu i sprovođenje Zakona o inspekcijama.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








Novosti

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

>>> Arhiva <<<
 
 



Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija