Komisija za javno-privatna partnerstva (JPP) usvojila Metodologiju vrednosti za novac (Value-for-Money Methodology, VfMM)

Nova Metodologija, koju je izradio USAID BEP, Komisiji omogućava da analizira i odobrava JPP koja predlažu lokalne samouprave i Vlada Srbije.U skladu sa Zakonom o JPP i koncesijama, predlozi projekata JPP moraju da sadrže biznis planove, koji podrazumevaju i analizu vrednosti za novac u skladu sa metodologijom VfMM, najbitnijim metodološkim dokumentom neophodnim za sprovođenje Zakona o JPP i koncesijama. Metodologija sadrži ekonomske, finansijske i tehničke smernice za kvalitetan i temeljan razvoj i primenu projekata JPP, te služi kao skup alata uz čiju primenu donosioci odluka u javnom sektoru mogu da utvrde koji model ulaganja za projektovanje i izgradnju javnih objekata ili pružanje javnih usluga najviše odgovara javnom interesu. Analiza vrednosti za novac obuhvata i komparator javnog sektora (Public Sector Comparator, PSC), merila vrednosti investicionih alternativa (to je najčešće pitanje opredeljenja između klasične javne nabavke i modela JPP), diskontovanje i utvrđivanje sadašnja vrednost troškova i neto sadašnja vrednost projekata, analizu osetljivosti i matricu rizika projekta. Radi podrške zaokruživanju okvira za JPP u Srbiji i što jednostavniji početak primene sporazuma o JPP, USAID BEP angažovao je iskusnog međunarodnog konsultanta za izradu nacrta metodologije; ovaj zadatak obavlja se u kordinaciji sa timom USAID BEP za regulatorne reforme u privredi. Komisija za JPP je u julu pregledala i usvojila metodologiju, a naredni korak je njena primena u toku izrade projekata javnih investicija i JPP, što će dovesti do veće pravne, ekonomske i finansijske predvidljivosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija