Ministarstvo finansija i privrede (MFP) pokrenulo nov mehanizam dodele bespovratnih sredstava za nabavke opreme razvijen uz pomoć USAID BEP

Kao što je navedeno u „Knjizi preporuka“ o pristupu izvorima finansiranja koju je izradio USAID BEP, mala i srednja preduzeća (MSP) smatraju da su ročnost kredita i obavezni kolateral nedovoljno prilagođeni njihovim potrebama ili u potpunosti odudaraju od njih. Mala i srednja preduzeća se suočavaju sa teškoćama kada treba da pruže sredstva obezbeđenja prihvatljiva za kreditore jer nemaju takvu imovinu, uslovi im ne odgovaraju, ili nedostaju neophodne dozvole. Uz to, 80% MSP navode da finansiranje koriste za obrtna sredstva i druge kratkoročne potrebe. Ministarstvo finansija i privrede nastoji da promoviše veću fleksibilnost u pogledu obaveznih sredstava obezbeđenja i ulaganja u opremu, i stoga je u saradnji sa USAID BEP pripremilo i pokrenulo novi program dodele bespovratnih sredstava radi nabavke opreme, mašina, delova i alata. USAID BEP je pružio podršku izradi ovog programa, objavljivanju javnog poziva povezanog sa njim i njegovom pokretanju, čime je povećan kapacitet MFP za izradu i sprovođenje budućih programa finansiranja posredstvom bespovratnih sredstava i nadzor nad njima. Mala preduzeća, preduzetnici i zadruge imaju pravo da podnesu zahtev za sufinansiranje. Za 2013. godinu ukupno je opredeljeno 100 miliona dinara, a bespovratna sredstva, u iznosu od između 250.000 i 2,5 miliona dinara, mogu da čine do 25% vrednosti svake investicije. U okviru ovog programa korisnici moraju da obezbede učešće od najmanje 5%. Ostatak investicije finansira se kroz kredit jedne od tri banke učesnice – Societe Generale banka Srbija, Raiffeisen Bank i ProCredit Bank – koje su ponudile najbolje uslove i koje je MFP odabralo za učešće u ovom programu. Za ove kredite nisu obavezna hipotekarna sredstva obezbeđenja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija