Ministarstvo pravde i državne uprave zvanično imenovalo dva eksperta USAID BEP za članove Radne grupe za izradu Zakona o inspekcijama

Prvi sastanak Radne grupe za izradu Zakona o inspekcijama održaće se 26. juna. U skladu sa rešenjem ministra pravde i državne uprave, USAID BEP pružaće tehničku pomoć i zvanično će učestvovati u izradi novog Zakona o inspekcijama zajedno sa predstavnicima ministarstava u čijem sastavu rade inspekcije. Ministarstvo pravde i državne uprave takođe je od USAID BEP zatražilo da pruži savete o unošenju najboljih međunarodnih praksi i standarda u pravni, upravni i institucionalni okvir Srbije. Rok za izradu konačne verzije nacrta Zakona o inspekcijama je mart 2014. USAID BEP je u svojim ranijim komentarima na nacrt Strategije reforme državne uprave naročito naglasio da je rok za reformu inspekcija (kraj 2016) isuviše dugačak i predložio da se on skrati. USAID BEP je ministarstvu ponudio svoje analize i Model zakona, kao i bilo kakvu dodatnu podršku, već prema potrebi. Vodeća poslovna udruženja takođe su uputila zajedničko pismo ministru u kome su se založila za bržu reformu inspekcija i naglasila koje prepreke postojeći sistem stavlja pred privredu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija