Preporuke za poboljšanje likvidnosti

Na dan 27. decembra 2012. godine, Narodna banka Srbije izmenila je Odluku o upravljanju rizicima banke i Odluku o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke. Ovim izmenama omogućeno je ustupanje potraživanja banaka od pravnih lica u skladu sa međunarodnom praksom i standardima uz očuvanje stabilnosti finansijskog sistema. USAID BEP je preporučio ciljane mere za poboljšanje likvidnosti koje uključuju pružanje mogućnosti trećim licima da otplate dugove dužnika kome je blokiran račun. Glavni cilj naše preporuke bilo je unapređenje naplativosti potraživanja i smanjenje rizika koje snose banke. Prema ranije važećim podzakonskim aktima, banke su problematična potraživanja od pravnih lica mogle da ustupaju samo drugom pravnom licu sa sedištem u Republici Srbiji čija je pretežna delatnost pružanje finansijskih usluga. U stvarnosti, nefinansijske institucije (uglavnom privredna društva) često nastoje da steknu kontrolu nad imovinom (nekretninama, opremom, poslovnim prostorom, itd), dok vlasnici mogu hteti da koriste „povezana lica“ kako bi svojoj firmi pomogli da prevaziđe probleme sa likvidnošću. Novim propisima NBS bankama dozvoljava da problematična potraživanja pravnih lica ustupe ne samo finansijskim institucijama sa sedištem u Srbiji, već i drugim pravnim licima zainteresovanim za preuzimanje tih potraživanja. Relaksacija ovih propisa omogućiće daleko efikasniji sistem naplate potraživanja i delotvornije rešavanje rizičnih stavki, a oslobodiće i određenu aktivu banaka.

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija