Dalja racionalizacija taksi i naknada koje plaća privreda

Jedna od ključnih preporuka izveštaja o parafiskalnim nametima koji je izradio BEP bilo je da Vlada Srbije usvoji transparentnu metodologiju za obračun taksi i naknada za administrativne i druge usluge koje se pružaju privredi. Uz tehničku podršku USAID BEP-a, Ministarstvo finansija i privrede je 13. februara donelo Pravilnik o metodologiji i načinu utvrđivanja troškova pružanja javne usluge. Ova metodologija je verovatno prvi pokušaj u istoriji javne uprave u Srbiji da se iznosi naknada utvrde na objektivan način, kao i da se spreči obračun tih taksi na osnovu pretpostavljene sposobnosti preduzeća da ih plate. Ključni principi koji se ovom metodologijom uvode su to da iznosi naknada treba da se zasnivaju na stvarnim troškovima koje javna tela imaju pri pružanju usluga, princip dostupnosti javnih usluga i princip proverljivosti podataka koji se koriste za obračun taksi i naknada. Značaj Metodologije možda se najjasnije vidi kada se u obzir uzme novi i nedavno objavljen nacrt Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara. USAID BEP je u saradnji sa NALED-om 28. februara održao javnu raspravu u cilju detaljnog ispitivanja svih aspekata ovog zakona. Ova dva propisa će zajedno omogućiti drugi talas racionalizacije parafiskalnih nameta.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija