Veliki korak ka uvođenju programskog budžetiranja

U ovogodišnjem budžetskom ciklusu, počevši od postupka za utvrđivanje prioritetnih oblasti finansiranja i ograničenja za potrošnju budžetskih korisnika, Ministarstvo finansija i privrede prelazi na programsko i budžetiranje po učinku. USAID BEP pruža podršku Sektoru budžeta za: 1) restrukturiranje procedura za određivanje prioriteta, i 2) izgradnju kapaciteta budžetskih korisnika za ispunjavanje novih zahteva – povezivanje predloženih rashoda sa strateškim ciljevima i merama politike kroz strukturu programskog budžeta. BEP je zajedno sa predstavnicima Sektora budžeta organizovao seminar o prioritetnim oblastima reformi postupka finansiranja i uvođenju programskog budžetiranja. Tu obuku su pratile petodnevne konsultacije na individualnoj osnovi i u malim grupama između BEP-a i zaposlenih u Sektoru budžeta i predstavnika 35 drugih korisnika budžeta; te konsultacije za cilj su imale izradu nacrta klasifikacija programa budžetskih korisnika, kao i da im se omogući da budžet za narednu godinu izrade u skladu sa novim zahtevima. Treći krug konsultacija organizovan je za predstavnike 15 resornih ministarstava odgovornih za izradu budžeta i strateško planiranje. BEP je angažovao Ivanu Jakir Bajo, načelnicu Uprave za izvršavanje državnog proračuna Ministarstva financija Hrvatske, da pruži obuku i konsultacije za uvođenje programskog budžetiranja i indikatora učinka. U proseku je konsultacijama prisustvovalo po deset predstavnika svakog resornog ministarstva, što je rezultiralo time da su sva ministarstva izradila nacrte klasifikacije programa i indikatora učinka. Izmene u proceduri i niz konsultacija u organizaciji BEP-a prvi su neposredni koraci Vlade Srbije u pravcu usvajanja budžetiranja po učinku.

Ovim će se unaprediti rad zajedničkog tima BEP-a i Sektora budžeta na potpunoj tranziciji ka programskom budžetiranju, izradi zvanične metodologije za programsko budžetiranje, unapređenju informacionog sistema i daljoj izgradnji kapaciteta budžetskih korisnika. Na zahtev Ministarstva finansija i privrede za pružanjem dugoročnije podrške za primenu programskog budžetiranja na lokaciji Ministarstva, ekspert BEP-a za upravljanje javnim finansijama polovinu svog radnog vremena provodi u Ministarstvu.

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija