Priprema Metodologije value-for-money for PPP project assesment

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (USAID BEP), u saradnji sa Komisijom za javno-privatno partnerstvo, pripremio je Nacrt metodologije o dobijenoj vrednosti u odnosu na uložena sredstva (Value-for-Money metodologija), u vezi sa projektima javno-privatnog partnerstva (JPP). Value-for-Money Metodologija je predvidena clanom 27. stav 1. tacka 2) Zakona o javno-privatnim partnerstvu i koncesijama ("Službeni glasnik RS", broj 88/11), kao sastavni deo projekta JPP. Ova metodologija, koju donosi Komisija za JPP, sadrži smernice za kvalitetnu i ekonomski opravdanu pripremu projekta JPP. Metodologija o dobijenoj vrednosti u odnosu na uložena sredstva je strukturirana kao instrument komparatora troškova javnog sektora, gde "vrednost za novac" predstavlja pozitivnu razliku između sadašnje vrednosti ukupnih životnih troškova tzv. tradicionalnog (budžetskog) modela (javna nabavka ili osnivanje javnog entiteta) i modela JPP. Poseban znacaj ove metodologije proističe iz znacaja projekata JPP za rešavanje brojnih ekonomskih i društvenih pitanja i značaja analize dobijene vrednosti u odnosu na uložena sredstva za uspešno sprovođenje projekata JPP.

Priprema Metodologije value-for-money for PPP project assesment

Priprema Metodologije value-for-money for PPP project assesment - Rezime

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija