Predlo?ene mere fiskalne konsolidacije za period od 2012. do 2016. prema preporuci Fiskalnog saveta

U ?Programu fiskalne konsolidacije? Fiskalnog saveta predla?u se mere usmerene na re?avanje hitnih problema tokom 2012. i 2013. godine. Ovaj bitan dokument, izra?en uz podr?ku USAID BEP-a, sadr?i reforme mera politike koje ?e na srednji rok (2014-2016) omogu?iti konsolidaciju javnih finansija, zna?ajno smanjiti javni dug i svesti deficit op?te dr?ave prakti?no na nulu.

http://fiskalnisavet.rs/images/fiskalna_konsolidacija.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija