Predlo?ene mere fiskalne konsolidacije za period od 2012. do 2016. prema preporuci Fiskalnog saveta

U ?Programu fiskalne konsolidacije? Fiskalnog saveta predla?u se mere usmerene na re?avanje hitnih problema tokom 2012. i 2013. godine. Ovaj bitan dokument, izra?en uz podr?ku USAID BEP-a, sadr?i reforme mera politike koje ?e na srednji rok (2014-2016) omogu?iti konsolidaciju javnih finansija, zna?ajno smanjiti javni dug i svesti deficit op?te dr?ave prakti?no na nulu.

http://fiskalnisavet.rs/images/fiskalna_konsolidacija.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Novosti

11.08.2017 - Mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) suočena su sa brojnim problemima kada nastoje da obezbede finansiranje

28.07.2017 - Srbija se gradi!

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija