Novi Kodeks korporativnog upravljanja

Radna grupa za izradu novog Kodeksa održala je 8. maja 2012. godine svoj drugi sastanak kojim je predsedavala Privredna komora Srbije (PKS) u skladu sa grantom USAID BEP-a za izradu novog Kodeksa korporativnog upravljanja. Radna grupa je sastavljena od eksperata PKS, KPMG-a, Pravnog fakulteta i Energoprojekta, a podršku u radu joj pružaju eksperti USAID BEP-a. Na drugoj sednici Radne grupe predstavljen je i razmatran ispravljen nacrt Kodeksa. Analizirano je i razmatrano više pitanja, među kojima su pravila korporativnog upravljanja koja bi trebalo da važe za sva privredna društva; posebna pitanja korporativnog upravljanja za firme koje se ne kotiraju na berzi, mala i srednja preduzeća, preduzeća koja se kotiraju na berzi, porodična preduzeća, državna preduzeća, društva sa ograničenom odgovornošću i akcionarska društva; interna i eksterna revizija, nadzor i supervizija; pitanja transparentnosti; primeri dobre prakse u inostranim kodeksima; organi preduzeća; zaštita zainteresovanih strana, uključujući i korporativnu društvenu odgovornost i usaglašenost novog Kodeksa sa novim Zakonom o privrednim društvima. Treći sastanak Radne grupe održan je 18. maja 2012. godine, a konačni nacrt biće iznet na javnu raspravu u junu mesecu. USAID BEP će nastaviti da pruža podršku izradi novog okvira za korporativno upravljanje, uključujući i promovisanje i primenu novog Zakona o privrednim društvima, radi stvaranja kapaciteta i veće spremnosti firmi u Srbiji da ispune nove zahteve u pogledu principa dobrog upravljanja, privlačenja više investicija i postizanja bolje ekonomske efikasnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija