Unapređenje supervizije u Komisiji za hartije od vrednosti

Zakon o tržištu kapitala, koji je stupio na snagu 17. novembra 2011, predstavlja značajan korak napred u pogledu poštovanja međunarodnih pravila, principa IOSCO-a i drugih međunarodnih standarda najbolje prakse u ovoj oblasti. Novi Zakon bi trebalo da doprinese smanjenju sistemskog rizika na tržištu kapitala. Budući da stručno osoblje koje se bavi supervizijom do sada nije prolazilo praktičnu obuku iz te oblasti, USAID BEP im je omogućio višestrani program edukacije. Moguće je da nedostatak obuke dovodi do prevelikog naglaska na puko poštovanje propisa, što nije delotvoran pristup ostvarivanju regulatornih ciljeva Komisije, a ne pomaže ni razvoju tržišta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija