I na mostu i na ćupriji: Parafiskalni nameti koštaju privredu 730 miliona evra

USAID BEP i Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj 19. aprila 2012. godine zajedno su organizovali prezentaciju nalaza studije o parafiskalnim nametima. Posle prezentacije organizovana je panel-diskusija u kojoj su učestvovali eminentni predstavnici privrede, poslovnih udruženja, akademskih institucija i drugih organizacija. Studija je izazvala veliko interesovanje medija, privrede, stručnjaka i kreatora politike. Prezentaciji je prisustvovalo preko 30 novinara, a o njoj je objavljeno preko 60 priloga u štampanim i elektronskim medijima.

Ova studija prvi je sveobuhvatni pregled neporeskih davanja koja plaća privreda u Republici Srbiji. U njoj se pruža inicijalna procena efekata ovih opterećenja i daju preporuke za reforme. U studiji je prepoznat ukupno 371 neporeski namet koji privreda mora da plaća, od čega su 205 parafiskalni nameti. Parafiskalni nameti predstavljaju finansijsko i/ili administrativno opterećenje privredi ali preduzeća zauzvrat ne dobijaju nikakva prava, usluge ili dobra, odnosno usluge ili dobra koje dobiju vrede znatno manje od iznosa naknade. Važno je navesti da samo 77 parafiskalnih nameta prolaze kroz sistem trezora, te da je ukupan iznos naplaćen tokom 2011. godine od tih naknada bio preko 730 miliona evra. Parafiskalni nameti koje propisuju svi nivoi vlasti ograničavaju preduzećima pristup tržištu, dok je povezivanje naknada sa prometom ili investicionim sredstvima možda i najspornija praksa. Iako su pojedine naknade opravdane i svakako bi trebalo da ostanu na snazi, druge (naročito one bez jasnog obrazloženja) bi trebalo da budu ukinute, dok bi slični nameti trebalo da budu objedinjeni. Kako bi se ostvarila pravna i investiciona sigurnost i predvidljivost, sistem javnih prihoda u Republici Srbiji trebalo bi u svakom trenutku da bude pod kontrolom Ministarstva finansija.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija