U susret e-upravi: pilot-projekat elektronske inspekcije

USAID BEP i tri ministarstva Vlade Srbije zajedno rade na sprovođenju pilot-projekta sistema elektronskog nadzora u inspekcijama koje se bave hemijskom industrijom. Glavne osobine elektronske inspekcije biće procena mogućeg rizika subjekata inspekcijskog nadzora, razmena informacija i transparentnost sistema kontrole. Uvođenje ovog sistema trebalo bi da dovede do smanjenja opterećenja inspektora i administrativnih prepreka, umanji administrativno opterećenje privrede, spreči preklapanje nadležnosti inspekcija i obezbedi bolje poštovanje propisa u privredi. Goran Vranić, konsultant koga je angažovao USAID BEP, sa inspektorima je održao tri radionice, a sa drugim zainteresovanim stranama još nekoliko sastanaka. Njegov angažman će dovesti do primene pilot-projekta za reformu sistema inspekcijskog nadzora čiji je cilj povećanje transparentnosti, uspostavljanje koordinacije između inspekcijskih tela i smanjenje broja koraka i procedura. Zakonima koji uređuju hemikalije i biocide propisana je obaveza koordinacije između tri inspekcije: inspekcije za zaštitu životne sredine, trgovinske inspekcije i sanitarne inspekcije. Ova tela delovi su tri različita ministarstva: Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva zdravlja. Navedenim zakonima propisuje se obrazovanje koordinacionog tela sastavljenog od predstavnika ove tri inspekcije uz njihovu saglasnost. Izjavu o saglasnosti će uskoro potpisati nadležni ministri. Radionice su održane sa predstavnicima navedenih inspekcija i nadležnih ministarstava, a sastanci sa predstavnicima ministarstava, Agencije za hemikalije, Agencije za privredne registre i Gradskog zavoda za javno zdravlje. U okviru radionica održane su prezentacije o osobinama inspekcija i opštem administrativnom postupku, osobinama mogućeg informacionog sistema za inspekcije (elektronske inspekcije), razmeni informacija i koordinaciji inspekcija i srodnim pitanjima; potom su održane diskusije tokom kojih su učesnici mogli da postavljaju pitanja. Pilot-projekat bi trebalo da rezultira izradom projektnog zadatka za poziv za prijave za izradu sistema za elektronske inspekcije. Sistem elektronskih inspekcija trebalo bi da obezbedi informatičku infrastrukturu za telo koje će koordinirati rad inspekcija na polju hemikalija i biocida, a za ministarstvo koje se bavi životnom sredinom u pogledu izrade popisa zagađivača. Informacioni sistem biće projektovan tako da bude primenjiv ne samo u svrhe koordinacije inspekcija hemikalija i biocida, već i da ga koriste različita postojeća ili buduća inspekcijska tela i da se ažurira u slučaju regulatornih i drugih relevantnih promena.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija