Nova pravila, primena i efekti zakona o tržištu kapitala

BEOGRAD – Na današnjoj konferenciji „Tržište kapitala – institucije, investicije i zaštita investitora“, koju su otvorili Mirko Cvetković, premijer i ministar finansija, i Li Licenberger, otpravnik poslova Ambasade SAD, naglašeno je da će novi Zakon o tržištu kapitala i podzakonski akti koji se donose na osnovu njega omogućiti bolju zaštitu investitora. Ovaj skup, održan u hotelu „Hajat“ na Novom Beogradu, organizovali su Komisija za hartije od vrednosti i USAID Projekat za bolje uslove poslovanja.

„Vlada SAD, posredstvom USAID-a, pružila je značajnu pomoć Vladi Srbije pri izradi Zakona o tržištu kapitala i odgovarajućih podzakonskih akata“, rekao je Licenberger. „Rezultat toga je to što svi učesnici na tržištu sada posluju u jasnom regulatornom okviru.“

Novi pravni okvir za tržište kapitala u Srbiji uređen je Zakonom o tržištu kapitala, Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o preuzimanju. Na nove propise kojima će se poboljšati rad tržišta veliki uticaj su imali međunarodni standardi i direktive Evropske Unije.

Konferencija je bila prilika „za diskusiju o pitanjima od značaja za definisanje pravca i procedura neophodnih za stvaranje efikasnijeg, dubljeg i likvidnijeg tržišta“, rekao je Zoran Ćirović, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, i dodao da će ovi zakoni pomoći da se privuku i domaće i strane investicije.

„Tržište kapitala, zajedno sa solidnim finansijskim institucijama i kvalitetnim sistemom regulatornog nadzora, poboljšava mobilizaciju štednje u okviru ekonomije i njenu distribuciju u najproduktivnija ulaganja u korporativni sektor“, dodao je Licenberger. „Finansijska kriza naglasila je potrebu privreda zemalja u razvoju da diversifikuju svoje finansijske sisteme i smanje svoju zavisnost od bankarskih izvora finansiranja.“

Smernice Komisije za hartije od vrednosti o emitovanju hartija od vrednosti detaljnije su nego ranije. Njima se propisuje ko može da emituje hartije od vrednosti i pod kojim uslovima, kao i da li je neophodan prospekt. Bolji regulatorni nadzor i detaljniji sadržaj prospekata doprineće većoj sigurnosti investitora.

Dodatne informacije koje se zahtevaju u skladu sa novim Zakonom o tržištu kapitala pružaju veću zaštitu investitorima, koji sada bolje mogu da procene da li emisije hartija od vrednosti odgovaraju njihovim finansijskim ciljevima i omogućavaju nivo sigurnosti koji im je potreban. Uvođenjem ovog dodatnog nivoa zaštite stvoriće se sigurnije i efikasnije tržište. Uz to, novim zakonom propisane su novčane i zatvorske kazne za lica koja manipulišu tržištem i zloupotrebljavaju insajderske informacije.

Uz to, nova institucija – Fond za zaštitu investitora, koji je osnovala Agencija za osiguranje depozita – štitiće investitore čiji su fondovi ili finansijski instrumenti izloženi riziku usled stečaja banaka ili društava za upravljanje fondovima. Fond za zaštitu investitora osigurava sumu do 20.000 evra po svakom klijentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija