Pravilna primena Zakona o tržištu kapitala

Pomoć koju je USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pružio Komisiji za hartije od vrednosti rezultirala je usvajanjem Pravilnika o vođenju službenog registra informacija i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava. Takođe, u cilju pružanja podrške primeni Zakona o tržištu kapitala, BEP pruža tehničku podršku Komisiji za hartije od vrednosti tako što priprema specifikaciju tehničkih zahteva za izradu informacionog sistema Komisije koji se moraju ispuniti u skladu sa zakonskim obavezama koje proističu iz novog Zakona o tržištu kapitala u pogledu registra informacija.

Projekat za bolje uslove poslovanja će početkom marta održati dvodnevnu obuku za Komisiju za hartije od vrednosti koja će biti usmerena na promovisanje zaštite investitora i podsticanje integriteta tržišta posredstvom boljeg nadzora. Novi Zakon o tržištu kapitala doprinosi efikasnijoj zaštiti investitora, stvaranju efikasnog i transparentnog tržišta kapitala, i smanjenju sistemskog rizika. Međutim, osoblje sektora za nadzor u Komisiji još uvek nije imalo praktičnu obuku iz oblasti nadzora. Pomoć koju pruža USAID BEP biće usmerena na podršku razvoju efikasnog tržišta kapitala.

USAID BEP u ovom trenutku priprema nacrt podzakonskog akta o adekvatnosti kapitala brokersko-dilerskog društva, uključujući i moguće odredbe o procedurama za prepoznavanje, merenje i procenu rizika, kao i upravljanje rizikom. Novi podzakonski akti biće doneti do sredine maja 2012. godine.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija