Pravilna primena Zakona o tržištu kapitala

Pomoć koju je USAID Projekat za bolje uslove poslovanja pružio Komisiji za hartije od vrednosti rezultirala je usvajanjem Pravilnika o vođenju službenog registra informacija i Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava. Takođe, u cilju pružanja podrške primeni Zakona o tržištu kapitala, BEP pruža tehničku podršku Komisiji za hartije od vrednosti tako što priprema specifikaciju tehničkih zahteva za izradu informacionog sistema Komisije koji se moraju ispuniti u skladu sa zakonskim obavezama koje proističu iz novog Zakona o tržištu kapitala u pogledu registra informacija.

Projekat za bolje uslove poslovanja će početkom marta održati dvodnevnu obuku za Komisiju za hartije od vrednosti koja će biti usmerena na promovisanje zaštite investitora i podsticanje integriteta tržišta posredstvom boljeg nadzora. Novi Zakon o tržištu kapitala doprinosi efikasnijoj zaštiti investitora, stvaranju efikasnog i transparentnog tržišta kapitala, i smanjenju sistemskog rizika. Međutim, osoblje sektora za nadzor u Komisiji još uvek nije imalo praktičnu obuku iz oblasti nadzora. Pomoć koju pruža USAID BEP biće usmerena na podršku razvoju efikasnog tržišta kapitala.

USAID BEP u ovom trenutku priprema nacrt podzakonskog akta o adekvatnosti kapitala brokersko-dilerskog društva, uključujući i moguće odredbe o procedurama za prepoznavanje, merenje i procenu rizika, kao i upravljanje rizikom. Novi podzakonski akti biće doneti do sredine maja 2012. godine.

 

 

 

 
Novosti

05.09.2017 - USAID Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP) ažurirao „Vodič kroz dozvole za izgradnju“ namenjen investitorima, stručnjacima i državnim službenicima

14.08.2017 - EFIKASNIJI I BRŽI UPIS NEPOKRETNOSTI U KATASTAR KROZ E-ŠALTER I VEĆA PRAVNA SIGURNOST

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija