Reforma radnog prava u Srbiji je neophodna

USAID BEP je održao sastanke sa Radmilom Bukumirić Katić, pomoćnikom ministra za rad i socijalna pitanja, kao i sa četvoro direktora sektora za rad tom Ministarstvu. Pravilno regulisanje pitanja vezanih za rad posebno je bitno za stvaranje okruženja povoljnog za poslovanje, a ima uticaj na zapošljavanje, efikasnost i produktivnost preduzeća i radne odnose. Kako već više godina u oblasti radnog prava u Srbiji nema značajnijih pomaka, USAID BEP ima za cilj da pruži podršku Ministarstvu za sprovođenje reforme radnog prava. Među ključnim pitanjima u pogledu regulatornog okvira su uvođenje i šira primena novih i postojećih fleksibilnih oblika rada; produžetak perioda rada na određeno vreme sa 12 na 36 meseci; i ograničenje otpremnina u odnosu na staž. Među reformama vezanim za troškove rada su i one koje se odnose na fiskalno opterećenje na zarade u smislu poreza na dohodak i doprinosa, kao i administrativne troškove poštovanja strogih i komplikovanih propisa. USAID BEP namerava da pruži podršku u sledećim oblastima: 1) analize fleksibilnih oblika zapošljavanja – potrebe, sadašnje stanje (ponuda i potražnja), analiza opravdanosti troškova; 2) regulatorne aktivnosti u pogledu Zakona o radu i srodnih propisa; i 3) koordinacija i logistička podrška u postupku sprovođenja reformi. Fleksibilniji oblici rada i manja finansijska i administrativna opterećenja za zapošljavanje među najbitnijim su pokretačima veće konkurentnosti srpske privrede. O tome možete više saznati iz teksta Džoa Lautera, direktora USAID BEP-a, koji možete naći na adresi http://policycafe.rs/b-pn-dealing-with-the-tragedy-of-unemployment.php.

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija