Planira se izrada Zakona o faktoringu

Faktoring se smatra jednim od najisplativijih instrumenata za klijente kojima je finansiranje osnovna potreba. U Evropskoj uniji, nekih 80% korisnika faktoringa su mala i srednja preduzeća, a oko 70% prometa svih firmi za faktoring ostvaruje se upravo sa malim i srednjim preduzećima. U Srbiji je osnovana međuministarska radna grupa, sastavljena od predstavnika Narodne banke Srbije, privrednih komora, Ministarstva finansija, Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza, Udruženja banaka, Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i drugih tela, radi koordiniranja rada na izradi ovog zakona. BEP će pružiti tehničku i stručnu pomoć pri izradi Zakona o faktoringu. Očekuje se da će se Zakonom o faktoringu dalje podstaći razvoj industrije faktoringa i delimično rešiti problem likvidnosti u srpskoj privredi, posebno kada je reč o malim i srednjim preduzećima. Ministarstvo finansija je zatražilo pomoć USAID BEP-a za izradu ovog bitnog zakona; sa svoje strane, USAID BEP obezbediće angažovanje dva eksperta.

 

 

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija