USAID Projekat za bolje uslove poslovanja održao tri obuke za Sektor za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije Ministarstva finansija u okviru granta za ekonometrijsku podršku

USAID BEP je, posredstvom granta dodeljenog FREN-u, pružio obuku za zaposlene u Sektoru za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije o sledećim temama: karakteristike poslovnih ciklusa, trendovi i sezonska uslovljenost; fluktuacije vremenskih serija; baze podataka i problemi sa podacima; i utvrđivanje trendova BDP-a. Obuka je imala i praktičnu komponentu tokom koje su zaposleni u Sektoru generisali trend BDP-a i izolovali cikličnu komponentu BDP-a korišćenjem statističkog softvera (EVIEWS). Ova serija obuka za cilj ima da omogući Sektoru da nezavisno izrađuje projekcije strukturnog deficita za godišnji izveštaj koji se u okviru Ekonomskog i fiskalnog programa podnosi Evropskoj komisiji. Ovim će se Sektoru takođe omogućiti da izrađuje kvalitetnije projekcije budžetskih prihoda i rashoda i deficita, što je neophodno za delotvorno upravljanje javnim finansijama.

 

 
Novosti

21.06.2017 - Uvođenje programskog budžeta ključan uspeh u realizaciji prethodnog Programa reformi upravljanja javnim finansijama

21.06.2017 - Rezultati BEP-a predstavljeni na međunarodnoj konferenciji Development Aid-a

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija