USAID Projekat za bolje uslove poslovanja predstavio rezultate dve inovativne studije

USAID BEP je 17. novembra predstavio nalaze svojeg Istraživanja preduzeća i Istraživanja sprovedenog putem metoda standardnih troškova na konferenciji u hotelu „Hajat“ u Beogradu kojoj je prisustvovalo preko 130 učesnika. Rezultate ovih istraživanja možete naći na adresi www.policycafe.rs. USAID BEP je takođe održao posebnu prezentaciju za predstavnike Privredne komore Srbije, Saveta stranih investitora, Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, Američke privredne komore u Srbiji, Srpske asocijacije menadžera i Udruženja poslodavaca. Predstavnici glavnih poslovnih udruženja saglasili su se da zajedno rade na promovisanju jednog broja kratkoročnih i srednjoročnih reformi koje su u nalazima istraživanja prepoznate kao najbitnije. Poslovna udruženja obavezala su se da će sarađivati sa USAID BEP-om u izradi zajedničkog spiska prioritetnih oblasti za reforme i da će se udružiti u zagovaranju sprovođenja tih reformi. USAID je takođe predstavio nalaze i predstavnicima Kancelarije zamenice premijera, Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj, Saveta Vlade Srbije za konkurentnost i Kancelarije za regulatornu reformu i analizu efekata propisa. Svrha ove prezentacije bila je da se predstavnicima vlade saopšte nalazi studije pre njihovog predstavljanja drugim zainteresovanim stranama, medijima i široj javnosti na skupu održanom 17. novembra. Pošto su pregledali predstavljene materijale, visoki predstavnici Vlade Srbije – među kojima su bili i zamenica premijera i direktorka Kancelarije za reigonalni razvoj – potvrdili su BEP-u učešće na javnoj prezentaciji ove dve studije i ponovo naglasili svoju spremnost da sa BEP-om sarađuju na rešavanju prioritetnih oblasti prepoznatih u studijama.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija