Ministarstvo pravde objavilo poziv za prijavljivanje za ispit za izvršitelje

Ministarstvo pravde je, 3. novembra 2011.godine, načinilo još jedan važan korak u pravcu uvođenja sistema profesionalnih izvršitelja tako što je u „Službenom glasniku“ objavilo poziv za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za izvršitelje. Ovaj ispit, koji se sastoji od pismenog i usmenog dela, održaće se na Pravnom fakultetu u Beogradu u skladu sa odredbama Pravilnika o stručnom ispitu za izvršitelje koji je izrađen uz tehničku pomoć i podršku USAID Projekta za bolje uslove poslovanja (BEP). Kandidate koje uspešno polože ispit Ministarstvo pravde imenovaće za izvršitelje i oni će stupiti na dužnost u maju 2012, istovremeno sa stupanjem na snagu odredbi Zakona o izvršenju i obezbeđenju kojima se uređuju status i aktivnosti izvršitelja i podzakonskih akata usvojenih u skladu sa Zakonom.

Javni poziv možete naći ovde: http://www.mpravde.gov.rs/lt/news/vesti/oglas-za-prijavljivanje-kandidata-za-polaganje-ispita-za-izvrsitelja.html

USAID BEP je tokom priprema za održavanje ispita održao više sastanaka sa predstavnicima Ministarstva pravde sa ciljem informisanja šire javnosti i promovisanja profesije izvršitelja i senzitizacije javnosti sa posebnim naglaskom na kandidatima za izvršitelje. Rezultat ovih sastanaka bilo je definisanje koncepta i strukture medijske kampanje za promovisanje novog sistema izvršenja i profesije izvršitelja. Ovaj koncept predstavlja nastavak ideja, rešenja i dokumenata koje je izradio USAID Projekat za reformu stečajnog i izvršnog postupka (BES).

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija