Vlada Srbija usvojila Uredbu o konverziji prava korišćenja građevinskog zemljišta u pravo svojine

Očekuje se da Uredba reši jedan od uzroka, ako ne i vodeći uzrok neefikasnosti u izdavanju građevinskih dozvola koji se odnosi na postupak za sticanje prava svojine nad građevinskim zemljištem na kome postoji pravo korišćenja. USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja (BEP), u saradnji sa Nacinalnom alijansom za lokalni i ekonomski razvoj ( NALED), organizovao je dva okrugla stola sa predstavnicima Ministarstva za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje, predstavnicima privrede i relevantnim državnim organima i telima, kako bi se omogućilo privrednicima i zainteresovanim stranama da iznesu svoje sugestije i komentare na prvu verziju Nacrta uredbe, na čiju su sadržinu predstavnici privrede imali primedbe. Nakon održanog prvog okruglog stola, Ministarstvo je zainteresovanim stranama predstavilo prihvaćene komentare i predloge, kao i novi izmenjeni  teksta nacrta Uredbe,  koristeći pri tome stručnu obradu dostavljenih predloga za izmenu Nacrta uredbe koju je sačinio USAID-ov Projekat za bolje uslove poslovanja. Vreme će pokazati da li će preostale primedbe privrede biti moguće prevazići u toku primene Uredbe i da li će njom biti omogućena  dugo očekivana transformacija državnog građevinskog zemljišta u privatno, čime će se stvoriti uslovi da se realizuju brojni građevinski projekti koji su u stanju da pomognu Srbiji da prebrodi ekonomsku stagnaciju.

 

 

Novosti

26.10.2017 - Javni dijalog na temu alternativnog načina finansiranja MSP u Srbiji

20.09.2017 - Srbiji su potrebni alternativni izvori finansiranja

>>> Arhiva <<<
 
 Regulatorne reforme u privredi
     

Grantovi
 

Monitoring & Evaluacija